ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ INSTAGRAM – 12 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΑ 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου- Ίδρυμα Θεόδωρου και Γιάννας Χαραγκιώνη- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», που εδρεύει Αθήνα, επί της οδού Ιουλιανού 35 και Γ’ Σεπτεμβρίου, με ΑΦΜ 997603203, Δ.Ο.Υ ΙΑ’ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, εφεξής καλούμενη «το Μουσείο», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα μέσω του Instagram, την παρούσα ενέργεια, εφεξής ο «Διαγωνισμός».

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται ρητά να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό τα ανίκανα και περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι του Μουσείου, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι Α’ βαθμού.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1 Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 5 Μαρτίου 2023 και ώρα Ελλάδας 12:00 π.μ (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 12 Μαρτίου 2023 και ώρα Ελλάδας 20:00 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Κατά τη διάρκεια αυτή θα γίνεται η υποβολή των συμμετοχών στο Διαγωνισμό.

3.2 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές απορρίπτονται αυτοδικαίως ως άκυρες.

3.3 Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή, για εύλογη αιτία, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή στο προφίλ της σελίδας κοινωνικής δικτύωσής του στο Instagram https://www.instagram.com/hellenicmotormuseum/?hl=el

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω Instagram , στον λογαριασμό που τηρεί το Μουσείο στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης:  https://www.instagram.com/hellenicmotormuseum/?hl=el . Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος, όπως αυτοί αναφέρονται και έχουν αναρτηθεί σε μορφή link στη δημοσίευση Instagram του προφίλ του Μουσείου που ανακοινώνει τον διαγωνισμό.

Ο χρήστης καλείται να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα για το Instagram:

Α. Να «ακολουθήσει» («FOLLOW») στο Instagram τον λογαριασμό του Μουσείου

Β. Να πατήσει την ένδειξη «μου αρέσει» («LIKE») στην δημοσίευση Instagram που ανακοινώνει τον διαγωνισμό

Γ. Να κάνει σχόλιο («COMMENT») στην ίδια δημοσίευση.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία του διαγωνισμού τότε θα λαμβάνει μία συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών.

4.2 Ρητά προβλέπεται ότι το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τυχόν σχόλια, που είναι πιθανό να κάνουν οι συμμετέχοντες στην σχετική δημοσίευση, τα οποία αντίκεινται στον νόμο και τα χρηστά ήθη ή παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.

4.3 Συμμετοχές που δεν πληρούν τους παρόντες όρους θα ακυρώνονται.

4.4 Ρητά σημειώνεται ότι με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από το Μουσείο για τους ανωτέρω σκοπούς και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε σχετικό τους δικαίωμα.

4.5 Μόλις ανακοινωθεί ο νικητής του Διαγωνισμού στον λογαριασμό Instagram του Μουσείου, το τελευταίο θα επικοινωνήσει μέσω μηνύματος στο Instagram μαζί του, όπως ορίζεται κατωτέρω στον όρο 6.3,  ώστε να οργανωθεί η διαδικασία αποστολής των δώρων. Σε περίπτωση όπου το Μουσείο δεν επικοινωνήσει εντός δύο (2) ημερών με τον νικητή του Διαγωνισμού, θα πρέπει αυτός να στείλει μήνυμα στο Instagram του Μουσείου, αναφέροντας τα παρακάτω στοιχεία

Α) ονοματεπώνυμο,

Β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Γ) τηλέφωνο επικοινωνίας

4.6 Ο νικητής παρέχει τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στο Μουσείο για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Το μουσείο επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

4.7 Με την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι το περιεχόμενο αυτό το οποίο αναρτούν καθίσταται αναγκαία δημόσιο και ότι παρέχουν ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα προς το Μουσείο και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με αυτό με οποιαδήποτε σχέση, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, αναπαράγουν και δημοσιεύουν το περιεχόμενο αυτό σε κάθε είδους έντυπα ή διαδικτυακούς τόπους, για την προώθηση του διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων και χωρίς καμία επιβάρυνση του Μουσείου.

4.8 Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του Μουσείου σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.

 

 1. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1 Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής του Διαγωνισμού στις 5 Μαρτίου 2023 και στις 20:00 ώρα Ελλάδος στον λογαριασμό Instagram του Μουσείου, ο οποίος θα κερδίσει τα ακόλουθα δώρα:

 • Έναν (1) κατάλογο του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου αξίας 10€
 • Ένα (1) μπρελόκ αυτοκινήτου official Ferrari merchandise αξίας 60€
 • Μία καρφίτσα (pin) official Ferrari merchandise αξίας 30€

5.2 Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό και έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους, κατά έγκυρο τρόπο, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή που: (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Μουσείου, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Μουσείου ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Μουσείου, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Μετά την κλήρωση του νικητή, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο κλήρωση ενός επιλαχόντα, ο οποίος θα διεκδικήσει τα δώρα, σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού νικητή, ή σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί να παραλάβει τα δώρα ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του με το Μουσείο.

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται.

5.3 Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα και ορθότητα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, το Μουσείο έχει το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου των δώρων.

 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχτεί το δώρο εντός των χρονικών ορίων επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 6.3 ειδοποίησή του αποστέλλοντας με την δήλωση αποδοχής του δώρου και τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Διεύθυνση αποστολής του δώρου (οδός, ΤΚ, περιοχή)
 • Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας

6.2 Τα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο 6.1 και αφορούν τον νικητή της κλήρωσης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή των δώρων. Το Μουσείο δηλώνει ρητά πως μετά την παράδοση των δώρων στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή άλλη ζημία που δύναται να προκληθεί. Για λόγους οργάνωσης και ολοκλήρωσης της ενέργειας τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν έως και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του διαγωνισμού. Μετά το διάστημα αυτό τα στοιχεία του νικητή θα διαγραφούν οριστικά.

6.3 Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχτούν το δώρο εντός των χρονικών ορίων επτά (7) ημερολογιακών ημερών, όπως θα επισημαίνεται γραπτώς στο ειδοποιητικό μήνυμα που θα αποσταλεί στον νικητή μέσω Instagram μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν (όπως περιγράφονται στον όρο 6.1).

6.4 Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί τα δώρα της κλήρωσης εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών ή σε περίπτωση άρνησής παραλαβής τους εντός της ιδίας προθεσμίας ή μη έγκυρης συμμετοχής του, τότε τα δώρα μεταβιβάζονται στον αναπληρωματικό νικητή- επιλαχόντα, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό 5.2. Οι αναπληρωματικοί νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν γραπτώς με ειδοποιητικό μήνυμα μέσω Instagram, σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου από το νικητή. Κατά τα λοιπά ως προς τον αναπληρωματικό νικητή ισχύει ό,τι και για τον κύριο νικητή του Διαγωνισμού.

6.5 Μετά την παραλαβή του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Μουσείου παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ / ΚΛΗΡΩΣΗ

7.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Μουσείου , που βρίσκονται επί της οδού Ιουλιανού 35 και Γ’ Σεπτεμβρίου, από την εταιρεία διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Μουσείου, με την επωνυμία «Δ&Μ ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΟΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ».

7.2 Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή, προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής ‘’Giveaway Picker for Instagram’’, και σε περίπτωση κωλύματος της προηγούμενης εφαρμογής, της ‘’Rafi Giveaway for Instagram’’  και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

7.3 Η εταιρεία διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα είναι αρμόδια και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιήσει τα δώρα με αντίστοιχη τροποποίηση των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Κάθε σχετική μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η πραγματοποίηση τυχόν τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα της ενέργειας στη θέση «Όροι και προϋποθέσεις».

 

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η ανακήρυξη του νικητή, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού,

(γ) Λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας

(δ) λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον λογαριασμό της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο Instagram του Μουσείου :  https://www.instagram.com/hellenicmotormuseum/?hl=el .

 

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Το Μουσείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια της του Διαγωνισμού.

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το Μουσείο δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζημίως των υποχρεώσεών του.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Μουσείου.

 

 1. ΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ:

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Αν κάποια ενέργεια ή συμπεριφορά συμμετέχοντος κριθεί, βάσει ενδείξεων, από το Μουσείο παράνομη ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει το Μουσείο το βάρος απόδειξης) τότε έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον συμμετέχοντα αυτόν από τον Διαγωνισμό.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

15.1 Το Μουσείο θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα το Μουσείο μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό που θα συλλέγονται κατά τη διενέργειά του, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων στον νικητή του Διαγωνισμού. Σημειωτέον ότι, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό πλην των νικητών θα καταστρέφονται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού θα διαγράφονται μετά από το διάστημα που ορίζεται ανωτέρω υπό 6.2.

15.2 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με τους παρόντες όρους ενημερώνονται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και δη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός- GDPR») και την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ταυτότητα της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και για το είδος των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το Μουσείο δεν έχει υποχρέωση για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

15.3 Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από το Μουσείο για τους ανωτέρω σκοπούς και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε σχετικό τους δικαίωμα.

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, συναινούν εκ των προτέρων στη δημοσιοποίηση του ονόματός τους αναφορικά με τα αποτελέσματα του παρόντος Διαγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μουσείου χωρίς καμία απαίτηση αμοιβής ή αποζημίωσης.

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον τοίχο της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο Instagram του Μουσείου :  https://www.instagram.com/hellenicmotormuseum/?hl=el . Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

17.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Μουσείου.

 

Copyright 2024 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου